!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->

STATUT FUNDACJI

Nasze założenia i cele

STATUT FUNDACJI 36 i 6

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja 36 i 6, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Lucynę Pasiuk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 08.12.2014 roku, nr 16463/2014, spisanym przed notariuszem Kancelaria Notarialna Maria Smólska, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 18/4.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać skrótu 36 i 6

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest Różnowo koło Olsztyna,
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Cele Fundacji:
  1. działalność społeczna na rzecz zaangażowania społecznego i obywatelskiego w oparciu o wartości uniwersalne, takie jak prawo do życia, pokój, tolerancję, wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość,
  2. propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych,
  3. tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek, sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
  4. pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wyrównywanie szans życiowych młodzieży, rodzin i osób znajdującym się w trudnej sytuacji, profilaktyka uzależnień,
  5. prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia życia małżeńskiego i rodzinnego,
  6. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, stymulowanie ich kreatywności,
  7. wspieranie procesu edukacji, kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej,
  8. rozwój, propagowanie i upowszechnianie kultury oraz sztuki, w tym tradycji regionalnych oraz narodowych,
  9. integracja europejska, poszanowanie różnorodności kulturowej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami członkowskimi Unii Europejskiej i krajów stowarzyszeniowych z nią,
  10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  13. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna,
  14. wspieranie działań edukacyjnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i wykluczonych społecznie, prowadzących do aktywnej integracji społecznej,
  15. przeciwdziałanie marginalizacji mniejszości, w tym m.in. mniejszości etnicznych, religijnych, wyodrębniających się pod względem stylu życia lub zachowań,
  16. rozwój turystyki i krajoznawstwa,
  17. ochrona i promocja zdrowia,
  18. wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
  1. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, spotkań otwartych,
  2. organizowanie imprez, przedsięwzięć i zajęć oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym,
  3. zakładanie, prowadzenie i kierowanie placówkami oświatowymi,
  4. planowanie i realizację kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów Fundacji,
  5. organizowanie i wspieranie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,
  6. tworzenie i realizowanie nowatorskich programów prorodzinnych, pro małżeńskich, profilaktycznych i innych,
  7. finansowanie prac naukowych, wydawniczych oraz przedsięwzięć o charakterze artystycznym,
  8. propagowanie i dystrybucję publikacji oraz literatury o tematyce zbliżonej z celami Fundacji,
  9. współpracę z innymi fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
  10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie celów Fundacji,
  11. organizowanie i wspieranie organizacji, projektów wymiany młodzieży, wolontariatu, inicjatyw lokalnych, szkoleń, staży i innych form aktywności, przyczyniających się do rozwoju personalnego młodzieży i osób dorosłych oraz ich aktywizacji zawodowej,
  12. upowszechnianie idei integracji europejskiej, obywatelstwa europejskiego oraz różnorodności międzykulturowej,
  13. organizowanie i wspieranie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz coachingu,
  14. wpierania działań na rzecz mniejszości, m.in. etnicznych, religijnych i innych,
  15. tworzenie i realizację działań edukacyjnych kształtujących tożsamość regionalną, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  16. podejmowanie działalności własnej wydawniczej oraz wspieranie innych,
  17. organizowanie i finansowanie wyjazdów, obozów, zielonych szkół,
  18. tworzenie funduszu stypendialnego.

§ 8

 1. Działania wymienione w §7 mogą być realizowane przez działalność odpłatną i nieodpłatną. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności odpłatnej dochód z niej uzyskiwany w całości przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania
 2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwotę 1500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) uzyskaną przez wpłatę Fundatora.

§ 11

Majątek Fundacji zasilany będzie środkami otrzymywanymi z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku i działalności statutowej Fundacji,
 5. odsetek bankowych, lokat,
 6. działalności odpłatnej.

§ 12

 1. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 13

 1. Władzami fundacji jest:
  1.  Zarząd Fundacji

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
 3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji decyduje o odwołaniu członka Zarządu.
 5. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu,
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. śmierci członka Zarządu.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  3. zarządzenie majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną organizacją pozarządową, przy zatwierdzeniu Fundatora,
  7. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, przy zatwierdzeniu Fundatora,
  8. wprowadzanie zmian w statucie Fundacji,
  9. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Fundacji,
  10. przyjmowanie subwencji i grantów.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 16

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji, upoważnione są dwie osoby, w tym jedną z nich musi być Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie są z tego tytułu wynagradzani.
 3. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w Zarządzie i być zatrudniani.

Połączenie z inną organizacją pozarządową

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną organizacją pozarządową nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną organizacją pozarządową decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Likwidacja Fundacji

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.